Avocatul Omar Vitale, colaborator APS MAYA ETS, mesaj pentru români: „Ați venit în Italia să fiți persoane demne și libere, apărați-vă și cereți-vă drepturile”

Drepturile fundamentale ale muncitorilor români din Italia a fost tema discuțiilor care au avut loc sâmbătă, 11 ianuarie, în cadrul conferinței organizată de asociația APS MAYA ETS din Milano. Prezent la reuniune, avocatul italian Omar Vitale de la Pavia a transmis un mesaj elocvent românilor din această țară: „Ați venit în Italia să fiți persoane demne și libere, apărați-vă și cereți-vă drepturile!”

Ana Maria Ivan, președinta asociației MAYA din Milano și avocatul Omar Vitale. Foto: Mihai Bursuc

Avocatul italian a prezentat în discursul său, din cadrul conferinței de la Milano, principalele drepturi ale muncitorilor români în Italia și a făcut referire la „demnitatea socială” la care aceștia nu ar trebui să renunțe. A vorbit, de asemenea, despre buna conviețuire dintre italieni și români, el fiind de părere că o bună cunoaștere de către lucrătorii români a drepturilor pe care le au în Italia ar facilita și raporturile de conviețuire în societatea din care fac parte.

„Dreptul fundamental la muncă este stipulat în Constituția italiană – a ținut să amintească avocatul italian – iar munca înseamnă înainte de toate demnitate, nu doar la nivel personal, ci îndeosebi la nivel social.”

Oprindu-se la articolul 36 din Constituția Italiei care prevede că muncitorul are dreptul la o remunerație proporțională cu cantitatea și calitatea muncii sale, suficientă pentru a-i asigura o existență liberă și demnă pentru sine și familia sa, Omar Vitale a spus: «Când acest drept vă este interzis, sunteți voi, muncitorii, primii care trebuie să luați atitudine. Este adevărat că de multe ori lucrătorul acceptă anumite condiții din necesitate, în modul că i se spune de către angajator „ori așa, ori deloc”, dar muncitorul trebuie să găsească în cele din urmă curajul să pună capăt acestei forme de sclavie, pentru că da, și aceasta reprezintă tot o formă de sclavie.»

Orarul de muncă a fost o altă temă abordată de avocatul italian care a recunoscut că de multe ori lucrătorii români sunt expuși la orarii de lucru extenuante și mult peste cele stabilite de lege. „Eu nu pot să cred că un român care vine să muncească în Italia preferă să-și dea viața pe un șantier, pentru că după 12 ore de muncă pe un șantier totul se poate întâmpla și sunteți voi primii care nu trebuie să acceptați asta. Pentru că nu va fi nicio conferință și niciun avocat care să vă apere drepturile dacă nu sunteți voi primii care să vă respectați și să pretindeți aceste drepturi.”

Avocatul italian a continuat vorbind despre dreptul la odihna săptămânală și la concediu, la zile libere plătite în cazul căsătoriei, dreptul la concediu de maternitate/paternitate, precum dreptul lucrătorului la concediu medical. „Sunt drepturile voastre inviolabile, nu sunt cadouri pe care vi le fac angajatorii!”, a ținut să atragă atenția Omar Vitale.

Sănătatea și siguranța la locul de muncă trebuie urmărite printr-o cultură de prevenire care este creată, în primul rând, prin instruire și informare, a spus avocatul italian. Angajatorii trebuie să atenueze riscurile legate de siguranță și dacă nu o fac semnalarea neregulilor revine în primul rând muncitorilor. „De multe ori muncitorii români sunt puși să facă cele mai riscante acțiuni la locul de muncă, activități pentru care este necesară o anumită instruire formativă, dar care lipsește în mod complet în cele mai multe cazuri. Cunoașterea drepturilor pe care muncitorii le au în aceste situații pot face de foarte multe ori diferența între viață și moarte. Când de exemplu un lucrător coboară într-o cisternă închisă să o curețe, este obligatoriu prin lege ca o persoană să stea afară, în apropiere și să îl ajute în caz de nevoie. Pretindeți mereu prezența de o astfel de persoană atunci când sunteți puși să efectuați o activitate riscantă la locul de muncă, pentru că această persoană vă poate salva viața!”

În cazul angajatorilor care nu plătesc muncitorilor drepturile salariale, avocatul italian a recomandat ca cei nedreptățiți să se adreseze în timp cât mai scurt sindicatelor. Aceeași situație și pentru companiile care intră în insolvență, sindicatele pot ajuta lucrătorii să își recupereze drepturile salariale și compensațiile la care au dreptul prin lege.

Discriminarea este o altă problemă cu care lucrătorii străini se confruntă în Italia, a subliniat Omar Vitale, dar legea italiană incriminează toate genurile de discriminare, inclusiv pe cel suferit la locul de muncă, prin mai multe acte normative.

„Sper că am reușit să vă transmit nu doar o analiză a drepturilor pe care le aveți ca muncitori în Italia, ci și importanța de a vă păstra demnitatea voastră de oameni liberi, care pretind să le fie respectate aceste drepturi. Nu uitați, ați venit în Italia să fiți bărbați și femei demni și liberi!”, a precizat în încheiere avocatul Omar Vitale.

Video realizat de Mihai Bursuc.

La conferința „Drepturile fundamentale ale muncitorilor și accidentele la locul de muncă’’ au participat avocați italieni, reprezentanți ai Ambasadei României în Italia, atașatul pe probleme de muncă și sociale, consulul de la Milano, jurnaliști de la TVR Internațional și Rotalianul – Revista românului din Italia, români din Piacența, Milano si Torino. Evenimentul a fost organizat de asociația APS MAYA ETS cu patronajul primăriei din Milano.

Autor: Daniela Stoica – Rotalianul Revista Românului din Italia

 

 

Avvocato Omar Vitale, collaboratore APS MAYA ETS, messaggio per i romeni: “Voi siete venuti in Italia per essere persone dignitose e libere, difendetevi e rivendicate i vostri diritti”

aggiornato il 2 febbraio 2021 da admin_apsmayets

I diritti fondamentali dei lavoratori romeni in Italia sono stati il ​​tema del dibattito che si è svolto sabato 11 gennaio nel corso del convegno organizzato dall’associazione APS MAYA ETS a Milano. Presente all’incontro, l’avvocato italiano Omar Vitale da Pavia ha inviato un messaggio eloquente ai romeni presenti in questo Paese: “Voi siete venuti in Italia per essere persone dignitose e libere, difendetevi e rivendicate i vostri diritti!”

Nel suo intervento al convegno di Milano, l’avvocato italiano ha presentato i principali diritti dei lavoratori romeni in Italia e ha fatto riferimento alla “dignità sociale” alla quale non devono rinunciare. Ha parlato anche della buona convivenza tra italiani e rumeni, ritenendo che una buona conoscenza da parte dei lavoratori romeni dei diritti di cui godono in Italia faciliterebbe anche i rapporti di convivenza nella società di cui fanno parte.

“Il diritto fondamentale al lavoro è sancito dalla Costituzione italiana – ha voluto ricordare l’avvocato italiano – e lavoro significa soprattutto dignità, non solo a livello personale, ma soprattutto a livello sociale”.

Riferendosi all’articolo 36 della Costituzione italiana che prevede che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, Omar Vitale ha affermato: «Quando questo diritto voi siete interdetti, voi lavoratori siete i primi a prendere posizione. È vero che molte volte il lavoratore accetta certe condizioni per necessità, nel senso che gli viene detto dal datore di lavoro “così o niente”, ma il lavoratore deve finalmente trovare il coraggio di porre fine a questa forma di schiavitù, perché sì , anche questa è una forma di schiavitù.”

L’orario di lavoro è stato un altro tema affrontato dall’avvocato italiano che ha ammesso che i lavoratori rumeni sono spesso esposti a orari di lavoro massacranti e ben oltre quelli stabiliti dalla legge. “Non posso credere che un rumeno che viene a lavorare in Italia preferisca dare la vita in un cantiere, perché dopo 12 ore di lavoro in un cantiere può succedere di tutto e voi siete i primi a non doverlo fare accettalo. Perché non ci sarà nessuna conferenza e nessun avvocato a difendere i tuoi diritti se non sarai tu il primo a rispettarli e a rivendicarli”.

L’avvocato italiano ha poi parlato del diritto al riposo settimanale e alle ferie, dei giorni di ferie retribuiti in caso di matrimonio, del diritto al congedo di maternità/paternità, nonché del diritto del lavoratore all’assenza per malattia. “Sono i vostri diritti inviolabili, non sono regali che vi fanno i vostri datori di lavoro!”, ha voluto richiamare l’attenzione Omar Vitale.

La salute e la sicurezza sul lavoro devono essere perseguite attraverso una cultura della prevenzione che si crea innanzitutto attraverso la formazione e l’informazione, ha affermato l’avvocato italiano. I datori di lavoro devono mitigare i rischi per la sicurezza e, in caso contrario, spetta principalmente ai lavoratori denunciare eventuali illeciti. “Molte volte i lavoratori rumeni vengono costretti a compiere le azioni più rischiose sul posto di lavoro, attività per le quali è necessaria una certa formazione formativa, ma che nella maggior parte dei casi manca completamente. Conoscere i diritti di cui godono i lavoratori in queste situazioni può molto spesso fare la differenza tra la vita e la morte. Quando, ad esempio, un lavoratore scende in una cisterna chiusa per pulirla, è obbligatorio per legge che una persona si trovi all’esterno nelle vicinanze e lo aiuti in caso di necessità. Richiedi sempre la presenza di una persona del genere quando ti viene richiesto di svolgere un’attività rischiosa sul lavoro, perché questa persona può salvarti la vita!”

În cazul angajatorilor care nu plătesc muncitorilor drepturile salariale, avocatul italian a recomandat ca cei nedreptățiți să se adreseze în timp cât mai scurt sindicatelor. Aceeași situație și pentru companiile care intră în insolvență, sindicatele pot ajuta lucrătorii să își recupereze drepturile salariale și compensațiile la care au dreptul prin lege.

Discriminarea este o altă problemă cu care lucrătorii străini se confruntă în Italia, a subliniat Omar Vitale, dar legea italiană incriminează toate genurile de discriminare, inclusiv pe cel suferit la locul de muncă, prin mai multe acte normative.

Sper că am reușit să vă transmit nu doar o analiză a drepturilor pe care le aveți ca muncitori în Italia, ci și importanța de a vă păstra demnitatea voastră de oameni liberi, care pretind să le fie respectate aceste drepturi. Nu uitați, ați venit în Italia să fiți bărbați și femei demni și liberi!”, a precizat în încheiere avocatul Omar Vitale.

https://video.fbri1-1.fna.fbcdn.net/v/t42.9040-2/10000000_834114097046950_5256499019173068800_n.mp4?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=55d0d3&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo0MDk2LCJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InN2ZV9zZCIsInZpZGVvX2lkIjoxMDMwNzE1NjAwNjI5NDUyfQ%3D%3D&_nc_ohc=uzmjWhSvHykAb4tvZPK&rl=300&vabr=105&_nc_ht=video.fbri1-1.fna&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AfDhQTdv2-XCdL4drZgtMg0nEVmSe3ChsxnGy5PD4U3CiA&oe=662BE9FC

Video realizzato da Mihai Bursuc.

Alla conferenza “Diritti fondamentali dei lavoratori e infortuni sul lavoro” hanno partecipato dall’Italia gli avvocati italiani, i rappresentanti dell’Ambasciata di Romania in Italia, l’addetto al lavoro e alle questioni sociali, il console di Milano, i giornalisti di TVR International e Rotalianul – Revista romănului. Rumeni di Piacenza, Milano e Torino. L’evento è stato organizzato dall’associazione APS MAYA ETS con il patrocinio del Comune di Milano.

Autore: Daniela Stoica – Rivista rumena Rotalianul dall’Italia