Asociația APS MAYA ETS din Italia, videoconferință pe tema muncii la negru, a pensiei comunitare și dificultăților generate de pandemie

Asociația APS MAYA ETS din Italia a organizat joi, 26 noiembrie, la ora 19.00, o videoconferință având ca temă riscurile muncii la negru, condițiile de obținere a pensiei comunitare, precum și dificultățile generate de pandemia de coronavirus în cadrul raporturilor de muncă. La eveniment au participat atașații pe probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei României în Italia, Mirela Videa și Andrei Sfârloagă, președinta asociației APS MAYA ETS, dr. Ana Maria Ivan, medicul italian specialist în Medicina Muncii, dr. Piercarlo Minoretti și membrii ai comunității române.

Dr. Piercarlo Minoretii a informat asupra bunelor practici privind strategiile și măsurile adoptate la locul de muncă cu scopul limitării răspândirii coronavirusului și a riscului de îmbolnăvire. Medicul italian a reiterat importanța purtării măștii și a păstrării distanței față de alte persoane, a igienizării tuturor suprafețelor la locul de muncă și a instrumentelor folosite în procesul de lucru.

Problema muncii la negru a fost adusă în discuție de Andrei Sfârloagă, atașat pe probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei României în Italia. „Avem în vedere implementarea unui protocol de colaborare între Inspecția muncii din România și Inspecția Muncii din Italia, pentru a reuși o colaborare directă, strictă, coerentă, astfel încât să reușim să identificăm într-un timp cât mai scurt, alături de colegii noștri de la Ministerul de Interne, rețelele de persoane așa numite caporali, sau intermediari, care aduc români la lucru în Italia, în mod ilegal.”

Încheierea unui contract de muncă este de mare importanță pentru lucrător, „un contract de muncă, fie el și cu normă redusă, pentru orice cetățean român care își desfășoară activitatea în Italia este efectiv ca o plasă de siguranță atunci când lucrează la înălțime.” O altă recomandare pentru românii care lucrează în Peninsulă este înscrierea într-un sindicat care tutelează drepturile lucrătorilor și acțiunea de a se adresa birourilor tip PATRONAT, ori de câte ori se simt nedreptățiți în raportul cu angajatorul.

Mirela Videa a vorbit despre condițiile de acordare a pensiilor comunitare, subiect care interesează din ce în ce mai mult comunitatea românilor din Italia. Un amănunt neluat în seamă de persoanele care își depun dosarele pentru pensie este că, de-a lungul anilor, multe femei și-au schimbat numele de familie în urma căsătoriei, a unui divorț sau în cazul când cetățenii români dobândesc cetățenia italiană și revin la numele de familie avut naștere.

„Fiecare schimbare a numelui de familie determină o schimbare a codului fiscal italian (tip CNP – n.r.). Este foarte important ca persoanele care au avut de-a lungul timpului două sau mai multe nume de familie, și-au schimbat codul fiscal, să meargă la Agenzia delle Entrate unde să ceară unificarea codurilor fiscale. Altfel, există riscul ca o persoană să apară în evidențele INPS cu două identități diferite și de aici problemele care derivă”, a specificat Mirela Videa, atașat pe probleme de muncă și sociale în cadrul Ambasadei României în Italia. Toate informațiile despre pensia comunitară sunt publicate pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice la linkul: https://www.cnpp.ro/pensii-comunitare.

Videoconferința s-a încheiat cu dialogul liber dintre participanți și organizatori.

 

 

Associazione APS MAYA ETS dall’Italia, videoconferenza sul tema del lavoro sommerso, della pensione comunitaria e delle difficoltà generate dalla pandemia

L’associazione APS MAYA ETS in Italia ha organizzato giovedì 26 novembre, alle ore 19:00, una videoconferenza sul tema dei rischi del lavoro sommerso, delle condizioni per ottenere la pensione comunitaria, nonché delle difficoltà generate dalla pandemia del coronavirus nei rapporti di lavoro. All’evento hanno partecipato gli addetti sociali e del lavoro dell’Ambasciata di Romania in Italia, Mirela Videa e Andrei Sfârloăgă, il presidente dell’associazione APS MAYA ETS, Dott.ssa Ana Maria Ivan, lo specialista italiano in Medicina del Lavoro, Dott. Piercarlo Minoretti e i membri della comunità rumena.

Il Dott. Piercarlo Minoretii ha informato sulle migliori pratiche riguardanti le strategie e le misure adottate sul posto di lavoro con l’obiettivo di limitare la diffusione del coronavirus e il rischio di malattie. Il medico italiano ha ribadito l’importanza di indossare la mascherina e di mantenere la distanza dalle altre persone, igienizzando tutte le superfici di lavoro e gli strumenti utilizzati nel processo lavorativo.

Il problema del lavoro nero è stato sollevato da Andrei Sfârloăgă, addetto per il lavoro e le questioni sociali presso l’ambasciata rumena in Italia. “Stiamo valutando l’attuazione di un protocollo di collaborazione tra l’Ispettorato del Lavoro rumeno e l’Ispettorato del Lavoro italiano, al fine di realizzare una collaborazione diretta, stretta e coerente, in modo da poter identificare nel più breve tempo possibile, insieme ai nostri colleghi del Ministero dell’Interno, le reti dei cosiddetti caporali, ovvero intermediari, che portano clandestinamente i rumeni a lavorare in Italia.”

La conclusione di un contratto di lavoro è di grande importanza per il lavoratore, “un contratto di lavoro, anche part-time, per qualsiasi cittadino romeno che lavora in Italia è di fatto come una rete di sicurezza nei lavori in quota”. Un’altra raccomandazione per i rumeni che lavorano nella Penisola è quella di iscriversi ad un sindacato che tuteli i diritti dei lavoratori e di rivolgersi agli uffici tipo PATRONAT, ogni volta che si sentono danneggiati nel rapporto con il datore di lavoro.

Il problema del lavoro nero è stato sollevato da Andrei Sfârloăgă, addetto per il lavoro e le questioni sociali presso l’ambasciata rumena in Italia. “Stiamo valutando l’attuazione di un protocollo di collaborazione tra l’Ispettorato del Lavoro rumeno e l’Ispettorato del Lavoro italiano, al fine di realizzare una collaborazione diretta, stretta e coerente, in modo da poter identificare nel più breve tempo possibile, insieme ai nostri colleghi del Ministero dell’Interno, le reti dei cosiddetti caporali, ovvero intermediari, che portano clandestinamente i rumeni a lavorare in Italia.”

La conclusione di un contratto di lavoro è di grande importanza per il lavoratore, “un contratto di lavoro, anche part-time, per qualsiasi cittadino romeno che lavora in Italia è di fatto come una rete di sicurezza nei lavori in quota”. Un’altra raccomandazione per i rumeni che lavorano nella Penisola è quella di iscriversi ad un sindacato che tuteli i diritti dei lavoratori e di rivolgersi agli uffici tipo PATRONAT, ogni volta che si sentono danneggiati nel rapporto con il datore di lavoro.

Mirela Videa ha parlato delle condizioni per la concessione delle pensioni comunitarie, un tema che interessa sempre più la comunità rumena in Italia. Un dettaglio non preso in considerazione da chi presenta le pratiche pensionistiche è che, nel corso degli anni, molte donne hanno cambiato cognome a seguito di un matrimonio, di un divorzio o nel caso in cui i cittadini rumeni acquisiscano la cittadinanza italiana e ritornino al cognome di nascita.

“Ogni cambio di cognome comporta una variazione del codice fiscale italiano (tipo CNP – n.r.). È molto importante che le persone che nel tempo hanno avuto due o più cognomi, hanno cambiato codice fiscale, si rechino all’Agenzia delle Entrate dove chiedono l’unificazione dei propri codici fiscali. Altrimenti c’è il rischio che una persona compaia nei registri dell’Inps con due identità diverse e da qui nascono i problemi”, ha precisato Mirela Videa, addetta al lavoro e alle questioni sociali presso l’ambasciata di Romania in Italia. Tutte le informazioni sulla pensione comunitaria sono pubblicate sul sito web della Pensione pubblica nazionale al link: https://www.cnpp.ro/pensii-comunitare.

La videoconferenza si è conclusa con il libero dialogo tra i partecipanti e gli organizzatori.